LEGEA nr. 44/1994 - Republicata

privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi

Text în vigoare începând cu data de 17 aprilie 2008

Textul Legii nr. 44/1994, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
783 din 28 octombrie 2002, a fost actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pâna la 14 aprilie 2008:
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2004;
- Legea nr. 596/2004;
- Legea nr. 303/2007;
- Legea nr. 75/2008.

CAP. 1
Calitatea de veteran de razboi si vaduva de razboi

ART. 1
Au calitatea de veteran de razboi persoanele care au participat la primul sau al doilea razboi mondial în armata româna si s-au aflat într-una din urmatoarele situatii:
a) au luptat în unitati militare - subunitati, mari unitati sau comandamente - la diferite esaloane ori au facut parte din formatiunile logistice, astfel cum sunt prevazute în Nomenclatorul Marelui Stat Major;
b) au actionat în unitatile speciale din zona interioara la dezamorsarea proiectilelor, precum si la curatarea teritoriului de mine pâna la 31 decembrie 1946;
c) au fost comandanti militari sau comandanti ai garzilor militare ori membri în comisiile militare de control si receptie în întreprinderi furnizoare de material de razboi, prevazute în Nomenclatorul Marelui Stat Major;
d) au luptat pe teritoriul national vremelnic ocupat de inamic, împotriva acestuia, în
unitati ori formatiuni constituite, recunoscute ca atare de Marele Stat Major;
e) au facut parte din justitia militara, politia militara, jandarmerie, din unitati de
pompieri militari si companii de politie din cadrul Ministerului de Interne, care au actionat în zona de operatiuni ori s-au aflat în unitati sau formatiuni constituite si au actionat în timpul razboiului, în perioadele aratate în Nomenclatorul Marelui Stat Major;
f) au devenit invalizi de razboi;
g) au fost prizonieri de razboi.
ART. 2
Sunt considerate, de asemenea, veterani de razboi, persoanele care au participat la primul sau al doilea razboi mondial, dupa cum urmeaza:
a) cetatenii români din orice teritoriu care s-au înrolat voluntar si au luptat în rândurile
armatelor Natiunilor Unite;
b) locuitorii din provinciile românesti, vremelnic ocupate în perioada 1940 - 1945, care
au fost încorporati sau mobilizati în mod obligatoriu si au luptat în armatele altor state, în cazul în care si-au pastrat sau redobândit cetatenia româna si domiciliul în România;
c) persoanele de nationalitate germana care au fost încadrate obligatoriu în unitati ale armatei germane, în cazul în care si-au pastrat sau redobândit cetatenia româna si domiciliul în România.
ART. 3
Invalid de razboi este veteranul de razboi care a suferit prin ranire sau accidentare în timpul sau din cauza razboiului o invaliditate atestata printr-un act medical legal.
ART. 4
Prizonier de razboi este:
a) persoana capturata de inamic în cursul operatiunilor de razboi, indiferent daca a fost combatant sau necombatant, precum si cea asimilata cu aceasta potrivit conventiilor internationale la care România este parte;
b) persoana care, dupa încetarea ostilitatilor, la 23 august 1944, a fost dezarmata de
trupele sovietice sau germane, sau, chiar nedezarmata, a fost internata în lagare de prizonieri;
c) elevul scolilor militare de ofiteri, subofiteri si maistri militari, trimis la studii în
Germania, precum si soldatul si cadrul aflati în aceasta tara la specializare, considerati prizonieri de razboi de catre autoritatile germane la 23 august 1944.
ART. 5
Calitatea de veteran de razboi se stabileste de catre Ministerul Apararii, pe baza
actelor oficiale solicitate de acest minister, eliberate de catre organele în drept, prin care se confirma situatiile prevazute la art. 1 si 2.
Invalizii de razboi, indiferent de gradul de invaliditate, îsi dovedesc calitatea prin procesul-verbal de clasare si decizia de pensie respectiva.
Prizonierii de razboi îsi dovedesc calitatea pe baza actelor oficiale eliberate de arhivele militare, precum si prin orice alt document emis de Ministerul Apararii ori de organul la care au fost retinuti.
În cazurile în care, din diferite motive, cei îndreptatiti nu poseda actele oficiale solicitate ori nu li se poate elibera dovada necesara ca urmare a inexistentei sau
distrugerii arhivelor, confirmata în scris, calitatea de veteran de razboi se va determina de catre comisiile de reconstituire, cu martori, în conditiile prevazute de lege si de metodologia stabilita în acest scop de Ministerul Apararii.
ART. 6
Legitimatia de veteran de razboi se elibereaza persoanelor prevazute la art. 1 si 2 de catre Ministerul Apararii Nationale.
Legitimatia de veteran de razboi se poate elibera celor îndreptatiti si de catre Asociatia Nationala a Veteranilor de Razboi sau de catre alte asociatii ale veteranilor de razboi constituite legal, fiecare pentru membrii sai; aceasta va fi contrasemnata de împuternicitii Ministerului Apararii Nationale.
ART. 7
Calitatea de veteran de razboi nu poate fi dobândita de persoana care:
a) a comis acte de tradare de patrie ori a acceptat sa fie folosita de inamic ca spion sau agent de diversiune pe teritoriul tarii, fapte constatate printr-o hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva;
b) a luptat ca voluntar în armate straine împotriva tarii sau a Natiunilor Unite ori a savârsit acte de teroare si crime împotriva populatiei autohtone din teritoriile vremelnic ocupate de inamic;
c) a dezertat din armata româna în timpul razboiului;
d) a obtinut actul doveditor prevazut la art. 5 alin. 1 prin declaratii false ori prin manopere dolosive constatate prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva sau când hotarârea comisiei de reconstituire data în conditiile art. 5 alin. 4 a fost anulata.
Dovedirea împrejurarilor restrictive prevazute la art. 2 lit. a) si b), precum si la art. 7 lit. b) si c) revine organului competent în stabilirea calitatii de veteran de razboi sau se constata, dupa caz, prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva.
În cazul în care faptele prevazute la alin. 1 lit. a), b) si c) au fost constatate dupa
stabilirea calitatii de veteran de razboi, precum si în cazul prevazut la alin. 1 lit. d), cel în cauza va pierde aceasta calitate si va fi obligat, potrivit legii, sa restituie sumele încasate necuvenit, precum si contravaloarea facilitatilor de care a beneficiat ca veteran de razboi.
ART. 8
În afara de cazurile în care legea dispune altfel, drepturile decurgând din calitatea de veteran de razboi nu sunt transmisibile si ele înceteaza prin moartea titularului.
Drepturile decurgând din calitatea de veteran de razboi decorat, legate de
împroprietarirea cu loc de casa sau echivalent, sunt transmisibile mostenitorilor legali, daca titularul a depus cererea de obtinere a acestor drepturi în timpul vietii.
ART. 9
Vaduva de razboi este sotia supravietuitoare a celui decedat pe front, în prizonierat sau
ca urmare a ranilor ori bolilor contractate pe front sau în prizonierat. Calitatea de vaduva de razboi se stabileste pe baza de documente, în conditiile prevazute în reglementarile elaborate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

CAP. 2
Drepturile veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi

ART. 10
Timpul participarii în razboi, precum si perioadele de prizonierat, de spitalizare si de
concedii medicale, ca urmare a ranilor suferite în razboi sau în prizonierat, se considera vechime în munca sau în serviciu, la calcularea pensiei, indiferent de teatrul de operatiuni pe care au luptat.
ART. 11
Vaduva de razboi care are dreptul la pensia I.O.V.R. în conditiile legii primeste, pe lânga aceasta pensie, si pensia de asigurari sociale.
Sotul supravietuitor al veteranului de razboi, care nu s-a recasatorit, beneficiaza de jumatate din indemnizatia de veteran de razboi si din renta lunara prevazuta la art. 13 si
14, precum si de jumatate din numarul calatoriilor gratuite la care avea ori trebuia sa aiba dreptul, potrivit legii, sotul decedat.
Vaduvele de veterani de razboi care nu s-au recasatorit vor beneficia de 100% din indemnizatia de veteran de razboi, daca sotii acestora înaintea decesului nu au fost decorati cu ordine sau medalii de razboi ori cu Medalia "Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial 1941 - 1945".
ART. 12
Veteranii de razboi beneficiaza de indemnizatiile si de sporul lunar, proportional cu timpul cât au luptat în razboi, potrivit legii.
De aceleasi drepturi beneficiaza si vaduvele de razboi care nu s-au recasatorit, cu exceptia sporului lunar mentionat la alineatul precedent.
În cazurile în care una si aceeasi persoana se încadreaza atât în categoria de veteran de razboi, cât si în aceea de fost detinut politic sau deportat, inclusiv prizonier de razboi în fosta U.R.S.S., luat dupa 23 august 1944 sau, desi declarat înainte de aceasta data, a fost retinut dupa data armistitiului, beneficiaza cumulativ de drepturile banesti pe perioadele corespunzatoare calitatii avute, cu conditia ca perioadele sa fie distincte.
Persoana prevazuta la alineatul precedent nu poate cumula celelalte drepturi, altele decât cele banesti, dar va avea dreptul sa opteze pentru cele mai avantajoase sau, dupa caz, sa le obtina pe cele care nu sunt prevazute în prezenta lege, dar sunt recunoscute prin lege pentru cealalta categorie sau celelalte categorii în care se încadreaza.
ART. 13
Veteranii de razboi, carora le -au fost acordate ordine si medalii pentru faptele de arme
savârsite pe câmpul de lupta, beneficiaza de urmatoarele drepturi, daca nu le-au primit prin alte legi de împroprietarire de la data decorarii pâna în prezent si dovedesc cu acte legale dreptul solicitat:
a) cei decorati cu Ordinul Mihai Viteazul sau Ordinul Virtutea Aeronautica cu spade, clasa Cavaler:
- împroprietarirea cu un lot de 5 ha teren agricol, din rezerva creata conform Legii fondului funciar nr. 18/1991 în localitatea de domiciliu sau un loc de casa de 500 mp în municipiul, orasul sau comuna în care domiciliaza decoratul;
- cei decorati cu Ordinul Mihai Viteazul, de o renta lunara echivalenta cu solda de baza
a unui sublocotenent, compusa din solda de grad si solda de functie la minim;
- cei decorati cu Ordinul Virtutea Aeronautica cu spade, clasa Cavaler, de o renta lunara
echivalenta cu solda de grad a unui sublocotenent;
b) cei decorati cu Ordinul Steaua României cu spade si panglica de Virtute Militara sau
cu Ordinul Steaua României cu spade, Ordinul Virtutea Aeronautica cu spade, Ordinul Coroana României cu spade si panglica de Virtute Militara sau Ordinul Coroana României cu spade, Ordinul Crucea Regina Maria, Medalia Virtutea Militara de Razboi, Medalia Virtutea Maritima, Medalia Virtutea Aeronautica sau Medalia Aeronautica, Medalia Serviciul Credincios cu spade, Medalia Barbatie si Credinta cu spade, Crucea Serviciul Credincios cu spade, Crucea Meritul Sanitar, precum si Medalia Virtutea Ostaseasca, numai daca aceasta a fost conferita pentru fapte de arme savârsite pe câmpurile de lupta ale primului sau celui de-al doilea razboi mondial ori pentru servicii deosebite aduse armatei în timp de razboi, în conformitate cu prevederile art. 1:
- împroprietarirea cu 500 mp pentru loc de casa în municipiul, orasul sau comuna în care domiciliaza sau, daca acest lucru nu este posibil, cu 1 ha teren arabil în extravilan.
Cei decorati cu ordinele sau medaliile prevazute la lit. b) beneficiaza de o renta lunara echivalenta cu 75% din solda de grad a unui sublocotenent.
Veteranii de razboi care, din cauza deficitului de teren în localitatile unde domiciliaza sau în alte localitati, nu au putut fi împroprietariti conform legii vor fi despagubiti cu o suma ce reprezinta contravaloarea terenului la care erau îndreptatiti conform legii.
Cuantumul despagubirilor se suporta din bugetul de stat si se actualizeaza anual prin
hotarâre a Guvernului.
ART. 14
Veteranii de razboi care nu sunt decorati cu ordine, medalii sau cruci de razboi
prevazute la art. 13 alin. 1 lit. a) si b), dar carora le-a fost conferita Medalia "Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941 - 1945" beneficiaza de o renta lunara echivalenta cu 50% din solda de grad a unui sublocotenent.
ART. 14^1
Începând cu luna martie 2004, renta lunara prevazuta la art. 13 si 14 se calculeaza, dupa caz, în functie de nivelul soldei de grad si al soldei de functie la minim ale unui sublocotenent din cadrul Ministerului Apararii Nationale, stabilite conform legii.
ART. 15
Veteranii de razboi pot beneficia de avansari onorifice în grad cu ocazia zilei de 9 Mai, Ziua Victoriei, potrivit propunerilor anuale ce se vor face de catre asociatiile veteranilor de razboi, cu respectarea criteriilor stabilite de Ministerul Apararii Nationale sau de Ministerul de Interne, dupa caz.
Veteranii de razboi au dreptul de a purta uniforma militara în conditiile stabilite de
Ministerul Apararii Nationale si, respectiv, de Ministerul de Interne.
În semn de recunoastere a meritelor veteranilor de razboi pe câmpurile de lupta pentru apararea independentei, suveranitatii, integritatii teritoriale si a intereselor României, se instituie Ziua Veteranilor de Razboi, care se organizeaza anual pe 29 aprilie.
ART. 16
Veteranii de razboi si vaduvele de razboi beneficiaza si de urmatoarele drepturi:
a) câte 12 calatorii gratuite, dus-întors, sau 24 de calatorii simple, în cursul unui an calendaristic, la clasa I pe calea ferata, la tren de orice rang, pentru marii mutilati, pentru invalizii de razboi, precum si pentru veteranii de razboi decorati cu ordine si medalii de razboi.
Veteranii de razboi decorati cu Medalia "Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941 - 1945", cei nedecorati, precum si vaduvele de razboi au dreptul, în cursul unui an calendaristic, la 6 calatorii interne gratuite, dus-întors, sau la 12 calatorii simple pe calea ferata, la tren de orice rang. Generalii si ofiterii calatoresc la clasa I, iar ceilalti veterani de razboi, decorati cu Medalia "Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941 - 1945", cei nedecorati, precum si vaduvele de razboi, la clasa a II-a.
Veteranii de razboi si vaduvele de razboi care locuiesc în mediul rural au dreptul, în cursul unui an calendaristic, la 12 calatorii interne, dus-întors, gratuite, pe mijloacele de
transport auto, daca nu exista posibilitatea sa calatoreasca pe calea ferata, sau la 12 calatorii interne gratuite, dus-întors, pe caile fluviale, la alegere.
În cadrul numarului de calatorii stabilit pentru titulari, acestia le pot folosi si pentru însotitori. Tichetele de calatorie gratuite pot fi utilizate si de catre sotul/sotia sau alte persoane mandatate de titulari sa le reprezinte interesele, pe baza de procura autentificata, nefiind necesara prezenta titularului la efectuarea calatoriei.
Însotitorii marilor mutilati si ai invalizilor de gradul I beneficiaza de aceleasi drepturi de transport gra tuit si la aceeasi clasa ca si titularii drepturilor ai caror însotitori sunt.
Ministerul Economiei si Finantelor va aloca sumele necesare în bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Ministerului Apararii sau Ministerului Internelor si Reformei Administrative si Serviciului Român de Informatii, ca urmare a aplicarii prezentei legi;
b) gratuitati pe mijloacele de transport în comun în mediul urban (metrou, tramvai, troleibuz, autobuz);
c) prioritate la repartizarea si închirierea locuintelor din fondul locativ de stat.
Se autorizeaza institutiile publice sa vânda locuintele din fondul locativ de stat pe care acestea le au în administrare, la cerere, veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi care le detin cu contract de închiriere.
Locuintele închiriate veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi, aflate în proprietatea
publica a statului, pentru care s-a solicitat cumpararea acestora, se trec în proprietatea privata a statului, prin hotarâre a Guvernului, în conditiile legii;
d) prioritate în acordarea de credite pentru construirea sau cumpararea de locuinte în conditii avantajoase;
e) scutirea de plata impozitelor si taxelor locale, precum si de plata impozitului corespunzator pentru terenurile arabile în suprafata de pâna la 5 ha. Aceste scutiri se aplica si vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
f) scutirea de plata abonamentului unui post telefonic, precum si a abonamentelor de
radio si televiziune. Aceste scutiri se aplica în proportie de 50% si vaduvelor supravietuitoare ale veteranilor de razboi, care nu s-au recasatorit;
g) acordarea unui ajutor anual pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice - aprovizionarii cu combustibil lichid, solid sau gaze naturale, dupa caz - pentru nevoi casnice, al carui cuantum se va stabili, în functie de evolutia preturilor, prin hotarâre a Guvernului, pe baza propunerilor asociatiilor veteranilor de razboi. Ajutorul anual se va asigura prin organele care efectueaza plata indemnizatiilor de veteran de razboi, din fondurile puse la dispozitie în acest scop de la bugetul de stat;
h) asigurarea gratuit a 4 mc lemne de foc sau echivalent carbuni pentru marii mutilati de
razboi din mediul rural si urban care folosesc asemenea combustibil;
i) asigurarea de facilitati la obtinerea buteliilor de aragaz;
j) asistenta medicala gratuita în toate institutiile medicale civile de stat sau militare si asigurarea de medicamente gratuite atât în tratamentele ambulatorii, cât si pe timpul spitalizarii;
k) bilete de tratament gratuite, în statiunile balneoclimaterice, pe baza reglementarilor
stabilite de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si de Ministerul Sanatatii si Familiei, în limita a minimum 4% din numarul total al veteranilor, vaduvelor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi; contravaloarea biletelor asigurate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, în limita plafonului de 3% din numarul veteranilor, vaduvelor acestora si al vaduvelor de razboi, se suporta din fondurile bugetului asigurarilor sociale de stat si se distribuie prin casele teritoriale de pensii, iar contravaloarea biletelor asigurate de Ministerul Sanatatii si Familiei, în limita a minimum 1% din numarul veteranilor, vaduvelor acestora si al vaduvelor de razboi, se suporta din Fondul de asigurari sociale de sanatate si se distribuie prin casele de asigurari de sanatate judetene.
Din numarul total de bilete gratuite primite de asociatiile de veterani de razboi, 10%
vor fi repartizate vaduvelor de razboi si vaduvelor de veterani de razboi, care nu s-au recasatorit;
l) obtinerea gratuita de catre invalizii de razboi a protezelor care se acorda conform contractului-cadru adoptat în baza Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997*).
De aceleasi drepturi beneficiaza si veteranii de razboi, a caror stare de sanatate s-a înrautatit datorita împrejurarilor în care au participat pe front, pe baza recomandarilor medicale;
m) reduceri cu 50% ale costului biletelor de intrare la toate spectacolele, iar la serbarile nationale li se vor rezerva 5% din totalul locurilor;
n) acces gratuit la manifestarile cultural-sportive organizate de unitatile Ministerului
Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne;
o) accesul la Cercul Militar National, la cercurile militare de garnizoana, la casele de cultura, la caminele de garnizoana, la restaurantele si popotele apartinând Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne, precum si la locurile de agrement ale acestora în aceleasi conditii ca si cadrele active.
------------
*) Legea nr. 145/1997 a fost abrogata. A se vedea Legea nr. 95/2006.
ART. 17
Veteranii de razboi si vaduvele de razboi suferinzi pot beneficia, la cerere si în
conditiile legii, de internare în centre de îngrijire si asistenta si în alte asezaminte de ocrotiri sociale ce se vor mai înfiinta.
Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale vor lua în comun masuri în vederea construirii, dotarii si administrarii de centre de îngrijire si asistenta pentru veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi lipsiti de familie.
Veteranilor si vaduvelor de razboi li se asigura în mod gratuit, dupa caz, incinerare, locuri de veci în cimitirele civile ori locuri de înhumare în cimitirele militare sau civile. Veteranilor de razboi li se asigura funeralii cu onoruri militare, potrivit gradului avut la data decesului, conform reglementarilor în vigoare pentru cadrele militare în activitate. Slujbele religioase se asigura gratuit de catre capelani în garnizoanele militare.
ART. 18
De drepturile prevazute la art. 16 lit. c), d), g), i), l), m) si la art. 17 alin. 3 beneficiaza si
accidentatii de razboi în afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza actiunii mijloacelor de lupta ale razboiului.

CAP. 3
Dispozitii finale

ART. 19
În desfasurarea activitatii lor, veteranii si vaduvele de razboi vor fi sprijiniti de
Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Interne prin:
a) punerea la dispozitie a fondurilor repartizate de la bugetul de stat pentru plata cheltuielilor curente si de capital, necesare desfasurarii activitatilor de catre structurile asociative ale acestora, a celor determinate de relatiile cu organizatiile nationale si internationale de profil, precum si pentru plata cotizatiilor internationale anuale în valuta catre organismele internationale la care asociatiile de veterani de razboi sunt afiliate;
b) asigurarea spatiilor necesare pentru birouri, consfatuiri si activitati de educatie
patriotica si de cinstire a eroilor care s-au jertfit pentru patrie;
c) asigurarea cu mijloace de transport, cu personal activ strict necesar, în raport cu
numarul veteranilor si vaduvelor de razboi în evidenta.
ART. 20
Contestatiile privind modul de stabilire a calitatii de veteran de razboi si de vaduva de razboi se solutioneaza conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990*).
------------
*) Legea nr. 29/1990 a fost abrogata. A se vedea Legea nr. 554/2004.

ART. 21
Drepturile banesti ce se acorda în temeiul Legii nr. 49/1991 privind acordarea de
indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi si al prezentei legi vor fi indexate periodic în functie de evolutia preturilor.
ART. 22
Suprafetele de teren necesare împroprietaririlor prevazute la art. 13 se asigura prin
grija autoritatilor administratiei publice din municipiile, orasele sau comunele în care veteranii de razboi îsi au domiciliul sau din alte localitati când nu exista teren disponibil
în cele unde domiciliaza, în conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 23
Pentru acoperirea tuturor cheltuielilor determinate de aplicarea acestei legi, fondurile
necesare se vor suporta de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau de la bugetele locale, în limita sumelor aprobate anual Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale sau locale.
Calatoria pe calea ferata se efectueaza pe baza de bilete speciale de calatorie puse la dispozitie de Societatea Nationala a Cailor Ferate Române, la cererea asociatiilor veteranilor de razboi legal constituite. Achitarea costurilor de calatorie pe calea ferata, caile fluviale si auto judetene, pe baza biletelor speciale, se face de catre Ministerul Finantelor Publice direct Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, iar costul biletelor pe mijloacele de calatorie în comun din municipii si orase se suporta de catre consiliile judetene si locale.
Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si agentii economici din domeniile respective de activitate vor lua fiecare masurile necesare ce le revin pentru aplicarea prezentei legi.
ART. 24
Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga:
- prevederile referitoare la sotiile celor morti sau disparuti în razboi, de la art. 5 al
Decretului nr. 245/1977 privind pensiile I.O.V.R.;
- art. 4 alin. (2) si art. 8 alin. (1) din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi;
- Hotarârea Guvernului nr. 1.065/1990 privind gratuitatile si reducerile de tarife pentru calatoria cu mijloace de transport feroviare si auto acordate invalizilor si veteranilor de razboi, pensionarilor invalizi ca urmare a participarii la Revolutia din decembrie 1989, vaduvelor de razboi si vaduvelor celor cazuti în Revolutie, modificata prin Hotarârea Guvernului nr. 233/1991, precum si orice alte dispozitii contrare.

---------------
Descarca Legea nr. 44/1994 - PDF


Sus